2012/04/10

[GRD] 紅磚廠創意園...感覺有像香港的牛棚藝術村...

[X10] 石室聖心大教堂...

 

位於廣州一百多年歷史的教堂...

[X10] IFC in GZ...

[X10] 小蠻腰...

 

昵稱小蠻腰的廣州塔...

[X10] 烈士陵園廣場...

2012/04/05

[GRD] 坪州重遊...